SB MAG 2010 - Alaska - Kimmy Fasani, Leanne Pelosi, Hana Beaman